Hopp til innholdet

Behandling

Det finnes ulike typer gruppeterapi for ulike problemstillinger og behov. Følelsesmessige vansker i og mellom mennesker kan føre til stort ubehag i form av angst, depresjon, atferdsproblemer, kroppslige smertetilstander og lignende. Gjennom å dele personlige erfaringer, tanker og følelser med hverandre, avdekkes gradvis de problemer den enkelte sliter med. Responsen fra de andre medlemmene og fra terapeuten bidrar til å avklare følelsesmessige og relasjonelle vansker og åpner for å finne nye måter å mestre dette på. 

Hvem kan nyttiggjøre seg gruppepsykoterapi?
Mennesker med både lette, moderate og mer alvorlige psykiske lidelser, samt mennesker som ønsker å få et nytt og utvidet perspektiv på livet, kan nyttiggjøre seg gruppepsykoterapi.  Fagfolk kan også gå i gruppepsykoterapi som et ledd i sin utdannelse. Gruppepsykoterapi kan kombineres med individualterapi, familieterapi og medikamentell behandling. I en terapeutisk gruppe har terapeuten valgt ut deltagere som vurderes som egnet for denne behandlingsformen. Terapeutens metode og stil er tilpasset deltakere i gruppen og det de jobber med.

Hva er rammene i gruppepsykoterapi?
I gruppepsykoterapi opereres det med noen sentrale rammer. Gruppen møter til faste tider. Vanligvis en gang ukentlig med 1 ½ times varighet. Vanlig gruppestørrelse er 7 – 9 personer inkludert terapeuten. Noen grupper er tidsavgrensede, noe som innebærer at alle deltakeren begynner og slutter samtidig. De fleste grupper er imidlertid det vi kaller for «slow open» og tar inn nye medlemmer når noen slutter. Alle deltakerne har moralsk taushetsplikt vedrørende forhold som blir tatt opp av andre i gruppen. Den enkelte deltaker bestemmer selv hva han/hun vil ta opp og når han/hun vil snakke eller tie. Nye medlemmer føler ofte situasjonen uvant og vanskelig, men med økende tillit og gjensidig interesse i gruppen vil man gradvis hjelpes til å uttrykke de følelser og tanker man strever med.

Hvor lenge bør man gå i gruppe?
Grupper drives som tidsavgrensede korttidsgrupper og varer oftest 3 – 4 måneder. Dette er gjerne for mer avgrensede problemstilinger. Psykoterapi med personlighetsmessige endringer som mål tar lengre tid. En behandlingstid på 2 – 5 år er vanlig. Det tar tid å finne ut av og gjennomarbeide reaksjonsmønstre som gjerne har låst seg tidlig i livet.

Hvilke resultater kan man vente seg?
De fleste opplever en gradvis reduksjon av psykiske og psykosomatiske plager, økt trygghet i forhold til andre, økt evne til å håndtere mellommenneskelige vanskeligheter, bedret evne til å ta beslutninger og større arbeidskapasitet. Endringene vil foregå over tid, og for noen kan plagene i perioder føles verre mens behandlingen pågår. Måten avslutningen foregår på er viktig for behandlingsresultatet. Man bestemmer selv når man vil slutte, men det er klokt å snakke nøye om det i gruppen på forhånd. Det er viktig å ta seg god tid i denne fasen av behandlingen.

For deg som ønsker å starte i gruppeterapi har NGPF en liste over gruppeterapeuter i ulike deler av landet. Klikk på ikonet over for å gå til listen.