Vedtekter

Revisjon og revitalisering

Årsmøte 2016 gjennomgikk foreningens vedtekter og fant at det var behov for en gjennomgang og oppdatering av disse. Styret fikk oppgaven med å lage utkast til eventuelle endringer, men ved årsmøte 2017 ble det besluttet at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle jobbe med en større revisjon av vedtektene. Arbeidsgruppens mandat ble i løpet av året utvidet til å utarbeide et forslag på om organisatoriske endringer i NGPF kan bidra til revitalisering av foreningen og interessen for gruppefeltet. Arbeidsgruppen presenterte sitt forslag i forbindelse med årsmøtet i 2018.

Styret har i 2018 inngått i en nærmere dialog med IGA for å se på hvordan foreningene kan samarbeide for å fremme gruppeterapiens vilkår i Norge.